Szaktanácsadás akadálymentes honlap készítéséhez

Adatkezelési tájékoztató

Én, Szántai Károly e.v. (székhely: 1205 Budapest, Hitel Márton utca 26., adószám: 60107866-2-43, e.v. nyilvántartási szám: 18267523) a weboldal kapcsán kezelt személyes adataira vonatkozóan az alábbiakról kívánom Önt tájékoztatni.

A jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján kezelem az Ön személyes adatait.

1. Az adatkezelő és elérhetőségei

Név:
Szántai Károly e.v.
e.v. nyilvántartási szám:
18267523
Adószám:
60107866-2-43
Székhely (levelezési cím):
1205 Budapest, Hitel Márton utca 26.
Email:
szantaikaroly@akadalymentesweb.hu
Telefon:
+36 70 311 3410
Web:
https://www.akadalymentesweb.hu

2. A weboldalon megadott elérhetőségeim kapcsán kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztató

2.1. Az adatkezelés jogalapjai, céljai

A kezelt személyes adatok jogalapja az Ön önkéntes, hozzájáruláson alapuló nyilatkozata. Az adatokat az Ön beazonosítása, illetve az Önnek történő visszajelzés érdekében kezelem.

2.2. A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

A kapcsolatfelvétel során a nevet, email címet, illetve telefonszámot kezelem. Az adatok kezelése az adott megkeresés lezárásáig tart.

A hozzájárulását a fenti elérhetőségeim bármelyikén bármikor visszavonhatja. Tájékoztatni szeretném, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

2.3. A személyes adatok címzettjei

A rögzített adatokat én kezelem.

3. A sütikre vonatkozó tájékoztató

A honlapon jelenleg nem használok sütiket, és egyéb nyomkövetőket.

4. A 16. évnél fiatalabb személyek személyes adatainak kezelése

A 16. életévét be nem töltött személy személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt. Amennyiben a tudomásomra jut, hogy 16 év alatti gyermekről személyes adatokat gyűjtöttem be, a lehető leghamarabb megteszem az adatok törléséhez szükséges lépéseket.

5. Az Ön jogai

5.1

Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni tőlem az általam kezelt, jelen tájékoztatóban is nevesített Önre vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. (mindegyik adatkezelés esetében)

5.2

Ön bármikor jogosult kérni tőlem, hogy helyesbítsem az Ön pontatlan személyes adatait, vagy egészítsem ki az Ön hiányos személyes adatait. (mindegyik adatkezelés esetében)

5.3

Ön bármikor jogosult kérni tőlem, hogy a rendelkezésére álló elektronikus formában kezelt személyes adatait Önnek, illetve más adatkezelő részére általánosan használt formátumban átadjam. (mindegyik adatkezelés esetében)

5.4

Ön bármikor jogosult kérni tőlem, hogy korlátozzam az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén én a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében kezelhetem. Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha

  • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,
  • az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi,
  • nekem a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szükségem, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a feloldást megelőzően tájékoztatom Önt. (mindegyik adatkezelés esetében)

5.5

Ön bármikor jogosult kérni tőlem, hogy töröljem az Ön személyes adatait. Törlöm az Ön személyes adatait, ha

  • nincs szükségem a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtöttem vagy kezeltem,
  • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
  • a személyes adatait jogellenesen kezeltem vagy
  • jogi kötelezettségem teljesítéséhez köteles vagyok a személyes adatokat törölni.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket azok benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül kivizsgálom, annak megalapozottságáról döntést hozok, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatom. (mindegyik adatkezelés esetében)

6. Panaszkezelés

6.1

Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatait nem a tájékoztatóban jelzetteknek megfelelően kezeltem, illetve a jogait maradéktalanul nem tudta érvényesíteni, úgy kérném, hogy a fenti elérhetőségeim bármelyikén vegye fel velem a kapcsolatot.

6.2.

A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a hatósághoz az alábbi elérhetőségen nyújthatja be a panaszát:

Hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím:
1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:
+36 (1) 391-1400
Fax:
+36 (1) 391-1410
E-mail cím:
ugyfelszolgalat@naih.hu

6.3

Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

Hatálybalépés dátuma: 2021. március 7., verziószám: 1.2